γ―γ­γ†γΎπŸ™ is a user on knzk.me. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
γ―γ­γ†γΎπŸ™ @Haneuma_n40

knzk.me/media/8JwiYHta-LhMVFCU
γ“γ“γ«ε€‰δΊΊγŒγ„γΎγ™

Β· Web Β· 1 Β· 2